ul. Wilcza 31/6 00-544 Warszawa

Oferta

Wynagrodzenie Kancelarii, w zależności od charakteru współpracy z Klientem, rodzaju Zlecenia oraz potrzeb Klienta określane jest:

System godzinowy

Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych na realizację zlecenia. Klient otrzymuje szczegółowe rozliczenie zestawienia czasu pracy poświęconego na realizację każdej czynności wykonanej w ramach powierzonego zlecenia.

 

System ryczałtowy

Wynagrodzenie w stałej wysokości za określony etap sprawy powiększone o wynagrodzenie za reprezentowanie w poszczególnych rozprawach. Wynagrodzenie to obejmuje kompleksową obsługę prawną: pisma procesowe oraz reprezentację Klienta przed sądem.

 

System ryczałtowo-godzinowy

Wynagrodzenie stanowi kwota ryczałtu, która obejmuje uzgodnioną z Klientem liczbę godzin świadczenia pomocy prawnej. W przypadku przekroczenia liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia, wynagrodzenie ulega powiększeniu o iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin poświęconych na realizację zlecenia, o czym Klient jest przez nas informowany przed podjęciem ponadnormatywnych czynności.

 

Stała opłata za sprawę

Wynagrodzenie obejmuje stałą kwotę za poprowadzenie całej sprawy niezależnie od etapu, na którym zostanie ona zakończona.

 

Success fee

Wynagrodzenie to obejmuje procent od wygranej sprawy. W naszej kancelarii wynagrodzenie to obejmuje z góry określoną stawkę wynagrodzenia powiększoną o procent od wygranej sprawy.

 

Każda sprawa wyceniana jest indywidualnie z uwzględnieniem stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanego nakładu pracy.